NV Carson City 775 297 19 ISDN      
NV Gardnerville 775 552 1528 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
NV Reno 775 247 25 ISDN      
NV Stateline 775 580 1612 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
NV INDIAN SPRINGS 702 447 4046 v90, v92, ISDN    
NV LAUGHLIN 702 543 1924 v90, v92, ISDN    
NV SANDY VALLEY 702 552 4046 v90, v92, ISDN    
NV STAGECOACH 775 629 3017 V90 V92 SINGLE ISDN  
NV BEATTY 775 490 4046 v90, v92, ISDN    
NV BATTLE MOUNTAIN 775 539 4024 v90, v92, ISDN    
NV LATHROP WELLS 775 540 4046 v90, v92, ISDN    
NV CARSON CITY 775 546 4041 v90, v92, ISDN    
NV CARSON PLAINS 775 546 4041 v90, v92, ISDN    
NV CRYSTAL BAY 775 546 4041 v90, v92, ISDN    
NV GARDNERVILLE 775 546 4041 v90, v92, ISDN    
NV RENO 775 546 4041 v90, v92, ISDN    
NV SILVER SPRINGS 775 546 4041 v90, v92, ISDN    
NV STAGECOACH 775 546 4041 v90, v92, ISDN    
NV VIRGINIA CITY 775 546 4041 v90, v92, ISDN    
NV ELY 775 549 4024 v90, v92, ISDN    
NV MCGILL 775 549 4024 v90, v92, ISDN    
NV EUREKA/DIAMOND VALLEY 775 551 4024 v90, v92, ISDN    
NV CARSON CITY 775 552 4046 v90, v92, ISDN    
NV GARDNERVILLE 775 552 4046 v90, v92, ISDN    
NV GLENBROOK 775 552 4046 v90, v92, ISDN    
NV STATELINE (DOUGLAS) 775 552 4046 v90, v92, ISDN    
NV TOPAZ LAKE 775 552 4046 v90, v92, ISDN    
NV MONTGOMERY PASS 775 556 4024 v90, v92, ISDN    
NV CARSON CITY 775 562 4012 v90, v92, ISDN    
NV COTTONWOOD CREEK 775 562 4012 v90, v92, ISDN    
NV CRYSTAL BAY 775 562 4012 v90, v92, ISDN    
NV FERNLEY 775 562 4012 v90, v92, ISDN    
NV NIXON 775 562 4012 v90, v92, ISDN    
NV RENO 775 562 4012 v90, v92, ISDN    
NV SUTCLIFFE 775 562 4012 v90, v92, ISDN    
NV VERDI 775 562 4012 v90, v92, ISDN    
NV VIRGINIA CITY 775 562 4012 v90, v92, ISDN    
NV PAHRUMP 775 582 4046 v90, v92, ISDN    
NV WINNEMUCCA 775 621 4046 v90, v92, ISDN    
NV SMITH VALLEY 775 627 4046 v90, v92, ISDN    
NV YERINGTON 775 627 4046 v90, v92, ISDN    
NV LOVELOCK 775 979 4024 v90, v92, ISDN    
NV AUSTIN 775 981 4024 v90, v92, ISDN    
NV BAKER 775 983 4024 v90, v92, ISDN    
NV EMPIRE 775 986 4024 v90, v92, ISDN    

NV BLUE DIAMOND 702 441 634      
NV BOULDER CITY 702 442 634      
NV HENDERSON 702 446 634      
NV INDIAN SPRINGS 702 447 634      
NV JEAN 702 537 634      
NV LAS VEGAS 702 920 634      
NV LAUGHLIN 702 543 634      
NV MOUNT CHARLESTON 702 548 634      
NV RENO 775 313 16      
NV AUSTIN 775 981 634      
NV BAKER 775 983 634      
NV BATTLE MOUNTAIN 775 539 634      
NV CARSON PLAINS 775 984 634      
NV CARSON CITY 775 546 634      
NV CRYSTAL BAY 775 548 634      
NV ELY 775 549 634      
NV EMPIRE 775 986 634      
NV EUREKA/DIAMOND VALLEY 775 551 634      
NV FERNLEY 775 980 634      
NV FISH LAKE VALLEY 775 319 634      
NV GARDNERVILLE 775 552 634      
NV GLENBROOK 775 554 634      
NV HAWTHORNE 775 341 634      
NV LOVELOCK 775 979 634      
NV MONTGYPASS 775 556 634      
NV NIXON 775 561 634      
NV RENO 775 997 634      
NV SMITH VALLEY 775 576 634      
NV STAGECOACH 775 629 634      
NV STATELINE (DOUGLAS) 775 580 634      
NV TOPAZ LAKE 775 581 634      
NV VIRGINIA CITY 775 583 634      
NV WINNEMUCCA 775 621 634      
NV YERINGTON 775 627 634      
NV BEATTY 775 490 634      
NV LATHROP WELLS 775 540 634      
NV PAHRUMP 775 582 634      
NV NELSON 702 549 634      
NV SANDY VALLEY 702 552 634      
NV SEARCHLIGHT 702 554 634      
NV LAS VEGAS 702 289 4967 v90, v92, ISDN  
NV LAS VEGAS 702 505 4967 v90, v92, ISDN  
NV GARDNERVL 775 309 15      
NV STATELINE 775 339 19      
NV YERINGTON 775 344 10